Манай сайтад тавтай морил. Тооны зургийг өдөр бүр шалгана уу

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 24-10-2023
Тэргүүн шагнал
1
7
4
8
3
2
Хоёр дахь шагнал
1
8
0
5
7
4
Гурав дахь шагнал
7
5
3
6
2
1
Тусгай шагнал
368461
483305
683551
570658
723065
491248
486716
385630
887852
624931
Тайвшруулах шагнал
571705
554126
854328
407182
454947
005176
731254
930473
213922
277662

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 23-10-2023
Тэргүүн шагнал
7
4
3
5
0
1
Хоёр дахь шагнал
6
4
2
8
7
3
Гурав дахь шагнал
9
4
1
9
6
2
Тусгай шагнал
123056
449537
223556
611928
313719
931237
881844
667912
684776
618089
Тайвшруулах шагнал
072296
984168
635327
595073
744542
540769
468975
838371
120638
002567

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 22-10-2023
Тэргүүн шагнал
2
8
1
4
3
3
Хоёр дахь шагнал
1
3
8
0
6
2
Гурав дахь шагнал
0
4
0
7
8
7
Тусгай шагнал
386920
868935
736504
417344
659627
655357
444237
800561
913648
103065
Тайвшруулах шагнал
731266
000433
214360
452726
537944
417643
244398
710146
292475
129813

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 21-10-2023
Тэргүүн шагнал
1
2
5
9
6
0
Хоёр дахь шагнал
8
0
2
1
8
3
Гурав дахь шагнал
0
1
1
7
5
4
Тусгай шагнал
105133
904396
446176
156484
785974
095508
909338
973590
216854
333921
Тайвшруулах шагнал
430980
870714
602961
093789
212514
657756
734815
286583
792070
992153

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 20-10-2023
Тэргүүн шагнал
7
1
3
5
2
2
Хоёр дахь шагнал
6
3
0
1
6
8
Гурав дахь шагнал
1
2
3
4
8
7
Тусгай шагнал
675523
184146
847655
618674
594698
566029
337851
435100
772540
090550
Тайвшруулах шагнал
306019
953638
771392
460624
623679
610312
307660
448678
924987
350727

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 19-10-2023
Тэргүүн шагнал
5
1
6
0
5
8
Хоёр дахь шагнал
2
2
7
7
9
5
Гурав дахь шагнал
4
6
6
3
3
1
Тусгай шагнал
181231
063221
682517
639419
955589
608731
947260
438689
453495
381840
Тайвшруулах шагнал
810694
788515
558417
462702
330425
406475
954715
360212
958239
462505

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 18-10-2023
Тэргүүн шагнал
4
3
2
0
0
7
Хоёр дахь шагнал
6
1
4
3
6
5
Гурав дахь шагнал
0
5
9
0
3
1
Тусгай шагнал
787694
594256
267920
081426
021935
013773
232667
383075
184236
938022
Тайвшруулах шагнал
623090
314580
328636
245678
361173
436736
878227
259122
857324
251378

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 17-10-2023
Тэргүүн шагнал
7
4
1
5
2
6
Хоёр дахь шагнал
4
7
6
7
8
3
Гурав дахь шагнал
3
8
7
2
9
1
Тусгай шагнал
826630
712679
263888
935133
462181
274847
918276
203581
384997
234543
Тайвшруулах шагнал
670054
856783
303652
790289
913467
734840
326994
335790
970098
099336

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 16-10-2023
Тэргүүн шагнал
2
1
7
3
6
9
Хоёр дахь шагнал
4
7
4
8
3
0
Гурав дахь шагнал
9
4
3
2
1
6
Тусгай шагнал
764392
631509
536130
478921
316701
778207
470621
574297
235037
269839
Тайвшруулах шагнал
917738
485547
605035
859362
088962
964638
486041
802315
891837
036933

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 15-10-2023
Тэргүүн шагнал
1
7
2
8
6
0
Хоёр дахь шагнал
6
4
5
3
9
4
Гурав дахь шагнал
0
3
8
2
7
3
Тусгай шагнал
898539
379547
712492
656280
794521
810774
601655
337576
742471
541993
Тайвшруулах шагнал
085152
523788
312079
744091
245345
753278
420709
631848
823222
447981