Манай сайтад тавтай морил. Тооны зургийг өдөр бүр шалгана уу

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 21-05-2024
Тэргүүн шагнал
4
7
3
1
5
2
Хоёр дахь шагнал
4
5
0
8
9
0
Гурав дахь шагнал
5
3
1
0
4
0
Тусгай шагнал
372905
270396
026055
090189
232347
374665
292232
844440
050078
901235
Тайвшруулах шагнал
973440
969283
577922
028025
826050
647092
088017
364067
269072
664260

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 20-05-2024
Тэргүүн шагнал
8
1
0
2
0
3
Хоёр дахь шагнал
9
6
7
8
1
1
Гурав дахь шагнал
1
5
3
9
3
3
Тусгай шагнал
948084
468936
089211
607489
594997
382180
536420
038059
210058
918407
Тайвшруулах шагнал
235444
508240
253069
080086
988828
542197
647462
588994
893902
600483

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 19-05-2024
Тэргүүн шагнал
3
1
6
4
8
2
Хоёр дахь шагнал
1
3
1
2
3
5
Гурав дахь шагнал
2
9
8
8
0
9
Тусгай шагнал
651474
902441
717407
010134
664545
410658
048293
464214
916920
496851
Тайвшруулах шагнал
302467
262091
348860
362064
004780
810166
983193
337214
250457
967436

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 18-05-2024
Тэргүүн шагнал
8
7
1
1
5
9
Хоёр дахь шагнал
6
9
8
5
0
7
Гурав дахь шагнал
1
3
1
2
9
5
Тусгай шагнал
112312
962713
021706
638928
932171
682924
220492
895075
638521
325542
Тайвшруулах шагнал
701004
426575
755353
817769
802456
737837
270927
502138
420196
187432

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 17-05-2024
Тэргүүн шагнал
1
5
9
7
2
2
Хоёр дахь шагнал
6
3
8
3
0
9
Гурав дахь шагнал
3
1
8
4
2
6
Тусгай шагнал
704443
456840
568022
485316
357299
870215
660254
201013
361893
539259
Тайвшруулах шагнал
236258
714840
261462
708998
341266
180815
687162
198335
515414
349476

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 16-05-2024
Тэргүүн шагнал
4
5
2
0
6
5
Хоёр дахь шагнал
2
8
4
0
2
5
Гурав дахь шагнал
0
3
1
8
3
4
Тусгай шагнал
953750
471677
579490
128543
656830
326602
749807
564514
526471
746429
Тайвшруулах шагнал
552122
396287
943494
856594
679222
278581
721449
143492
978627
185017

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 15-05-2024
Тэргүүн шагнал
7
4
5
2
8
0
Хоёр дахь шагнал
6
1
3
0
9
5
Гурав дахь шагнал
6
6
7
9
3
0
Тусгай шагнал
252672
622456
255833
295504
071875
990157
310666
381875
294755
262449
Тайвшруулах шагнал
938954
795762
490587
017582
118353
347242
612298
438597
298057
368203

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 14-05-2024
Тэргүүн шагнал
7
9
4
5
4
8
Хоёр дахь шагнал
4
2
4
6
3
1
Гурав дахь шагнал
4
2
0
9
8
6
Тусгай шагнал
816933
711291
760384
126690
132231
813506
878908
174212
624394
307630
Тайвшруулах шагнал
822173
851651
479890
152682
022885
967185
561637
774663
689948
140439

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 13-05-2024
Тэргүүн шагнал
8
7
1
4
2
5
Хоёр дахь шагнал
0
4
1
8
4
3
Гурав дахь шагнал
7
3
4
4
3
1
Тусгай шагнал
347014
838899
497577
881066
549993
938639
113903
852610
398595
140149
Тайвшруулах шагнал
432206
218608
994255
294154
669783
627957
689440
339755
284799
166034

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 12-05-2024
Тэргүүн шагнал
2
1
9
9
2
0
Хоёр дахь шагнал
7
0
9
0
4
6
Гурав дахь шагнал
5
6
9
4
7
2
Тусгай шагнал
999516
718926
828180
251266
913860
860822
493395
977796
811048
639926
Тайвшруулах шагнал
002194
334763
261040
622836
609601
212521
065432
868962
925119
779749